2014-10-02
Nowe zasady telesprzedaży. Część 2

Nowa ustawa o prawach konsumenta zmieni zasady zawierania umów przez telefon. Zmieni je tak bardzo, że można się zasadnie zastanawiać czy to jeszcze będą umowy zawierane przez telefon, czy raczej umowy zawierane w wyniku rozmowy telefonicznej. Zapraszam do lektury drugiej części analizy, która dotyczy interpretacji pojęcia „propozycja zawarcia umowy” oraz zakresu zastosowania nowych przepisów. Część trzecia podsumowywać będzie obowiązki informacyjne przedsiębiorcy.

Na początek, dla pełnego obrazu przedstawiam tekst art. 20 ustawy o prawach konsumenta:

  1. Jeżeli przedsiębiorca kontaktuje się z konsumentem przez telefon w celu zawarcia umowy na odległość, ma obowiązek na początku rozmowy poinformować konsumenta o tym celu, a ponadto podać identyfikujące go dane oraz dane identyfikujące osobę, w imieniu której telefonuje.
  2. Jeżeli przedsiębiorca proponuje konsumentowi zawarcie umowy przez telefon, ma obowiązek potwierdzić treść proponowanej umowy utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. Oświadczenie konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od przedsiębiorcy.

Propozycja zawarcia umowy
Kolejnym istotnym elementem nowej regulacji jest posługiwanie się przez przepis zwrotem „proponuje zawarcie umowy”. W zależności od tego, jakie znaczenie nadamy temu terminowi może okazać się, że niektóre kontakty pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem znajdą się w ramach regulacji art. 20 nowej ustawy lub poza nią.

Na początku warto zwrócić uwagę, że nowa ustawa nie wyjaśnia znaczenia pojęcia „proponuje zawarcie umowy” (w odróżnieniu od obecnie obowiązującej ustawy, która nakazuje rozumieć to pojęcie szeroko, jako obejmujące oferty, zaproszenia do składania ofert lub zamówień albo do podjęcia rokowań). Dodatkowo, zwrot ten występuje wyłącznie w art. 20 ustawy (co również odróżnia nową ustawę od aktualnie obowiązującej).

Możliwe są dwie interpretacje tego terminu. W pierwszej kolejności możemy rozumieć „proponuje” jako „składa ofertę” przy czym termin „oferta” miałby znaczenie nadane mu przez kodeks cywilny (oświadczenie, które określa istotne postanowienia umowy). Jeżeli system zawierania umów na odległość byłby skonstruowany w ten sposób, że to konsument składa ofertę przedsiębiorcy (co jest częstym rozwiązaniem w przypadku umów zawieranych przez serwisy on-line), to restrykcyjne unormowanie art. 20 ust. 2 nowej ustawy nie miałoby do takiej transakcji zastosowania. Zachowanie przedsiębiorcy można przy tym rozumieniu interpretować zgodnie z art. 71 kodeksu cywilnego (przekazuje on konsumentowi informacje stanowiące zaproszenie do zawarcia umowy, nie ofertę). Warto zwrócić uwagę, że ograniczenie zastosowania ust. 2 tylko do sytuacji, gdy to przedsiębiorca kontaktuje się z klientem w celu zawarcia umowy na odległość, nie pozbawia ochrony konsumenta. Zastosowanie do niego będzie miał wówczas przepis art. 19 nowej ustawy. Umowa będzie więc zawarta przez telefon, natomiast po stronie przedsiębiorcy aktualizować się będzie obowiązek jej potwierdzenia „w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość, w sposób czytelny i wyrażonych prostym językiem” (art. 14 ust. 2).

Drugą możliwością jest rozumienie pojęcia „proponuje” inaczej niż „składa ofertę”, co jest uzasadnione zasadą prawną, że pojęcia różne należy interpretować różnie (co z kolei wynika z zasady, że ustawodawca jest racjonalny i konsekwentnie stosuje daną terminologię we wszystkich aktach legislacyjnych) oraz pomocniczo, brzmieniem obecnej ustawy. Propozycja zawarcia umowy oznaczać więc może znacznie szerszy zakres działań czy twierdzeń przedsiębiorcy podczas rozmowy telefonicznej z konsumentem. Nie jest raczej argumentem przeciwko tej tezie posługiwanie się przez wspólnotowego ustawodawcę pojęciem „offer”, które zostało przetłumaczone jako propozycja. Pojęcia wspólnotowe nie powinny mieć bowiem znaczenia niezależnego od pojęć prawa krajowego.

Zakres zastosowania
Ostatnia omawiana kwestia dotyczy zakresu zastosowania nowej regulacji. W szczególności zaś istotne jest, czy restrykcyjne podejście ust. 2 stosujemy wyłącznie do sytuacji, w której:

  • przedsiębiorca proponuje konsumentowi zawarcie umowy przez telefon (niezależnie od tego, kto i w jakim celu zainicjował taki kontakt telefoniczny)
  • czy też dotyczy to jedynie propozycji zawarcia umowy w sytuacji, gdy przedsiębiorca kontaktuje się z konsumentem przez telefon w celu zawarcia umowy na odległość (czyli z wyłączeniem sytuacji, gdy to konsument nawiązuje połączenie z przedsiębiorcą w celu zawarcia umowy lub też sytuacji, gdy rozmowa dotyczy innego tematu [jej cel jest inny niż zawarcie umowy z konsumentem]).

Za stosowaniem art. 20 ust. 2 ustawy wyłącznie do sytuacji, w której to przedsiębiorca nawiązuje kontakt z konsumentem w celu zawarcia umowy, mogłaby przemawiać systematyka aktu (obie normy zostały zamieszczone w tym samym artykule, więc ich stosowanie powinno być powiązane).

Z drugiej strony, analiza przepisów ustawy wskazuje, że systematyka nie jest w niej stosowana konsekwentnie i w tym samym artykule mogą znajdować się przepisy dotyczące różnych sytuacji (por. w art. 15 nowej ustawy, gdzie ust. 1 i ust .3 dotyczą umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, natomiast ust. 2 może być interpretowany jako dotyczący umów na odległość jak i poza lokalem przedsiębiorstwa). Odpowiedzi nie dostarcza również sama dyrektywa – tekst ustawy jest w zasadzie jej wiernym odbiciem. Jeżeli przyjąć prokonsumencką wykładnię przepisów, to raczej art. 20 ust. 2 będzie miał zastosowanie do każdej sytuacji, kiedy przedsiębiorca proponuje konsumentowi zawarcie umowy, niezależnie od tego kto dane połączenie nawiązał.

 

Autorem tekstu jest Paweł Lipski.


Komentarze
Kasia: Panie Pawle, dziękuję za te wpisy. Zatanawiam się jeszcze, co myśli Pan o obowiązkach informacyjnych, o których mowa w art. 12 ust.1? Czy przedsiębiorca powinien w czasie rozmowy telefonicznej je przedstawić (rzecz jasna, znacznie wydłużyłoby to taką rozmowe, pewnie mało który konsument dotrwałby do końca wyliczanki ;) czy raczej zastosowanie będzie tu miał art.19 o ograniczeniach technicznych?
2014-10-07

Paweł Lipski: Dziękuję. Ciekawe pytanie. Uważam, że art. 19 będzie miał zastosowanie i będzie można ograniczyć się do podania informacji tam wskazanych podczas rozmowy telefonicznej (ograniczony czas na przedstawienie). Natomiast informacje (w pełnymi wymiarze) powinny znaleźć się w potwierdzeniu umowy na trwałym nośniku. Na marginesie, proszę zauważyć, że nawet brak podania jakichkolwiek informacji podczas rozmowy nie ma bezpośrednich skutków prawnych. Jeżeli przedsiębiorca naprawi swoje zaniedbanie na etapie potwierdzenia, a konsument złoży swoje oświadczenie w przewidzianej formie, umowa zostanie zawarta.
2014-10-10
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Zwięźle i praktycznie o nowych technologiach oraz prawie własności intelektualnej i jego zastosowaniu w sieci.

O autorach
Prawo konsumenckie
Ostatnie komentarze
Parts Store komentuje Strategia i jeszcze raz strategia
Archiwum
Tagi
prawo autorskie (33)e-commerce (20)Internet (18)artykuły prasowe (18)Nowe prawo konsumenckie (17)
naruszenie prawa w internecie (14)dane osobowe (13)orzecznictwo TSUE (13)konsumenci (13)cloud computing (12)e-sklep (11)znaki towarowe (11)regulaminy (11)e-handel (11)opłaty reprograficzne (11)sklep internetowy (11)numer IP (10)licencje (10)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (10)orzecznictwo sądów polskich (10)e-sprzedaż (9)webinarium (8)własność intelektualna (8)klauzule abuzywne (8)sprzedaż w internecie (8)handel elektroniczny (8)linkowanie (7)opłaty od urządzeń i czystych nośników (7)copyright levies (7)prawo europejskie (7)udostępnianie danych osobowych (7)informatyka śledcza (7)bezpieczeństwo danych (7)identyfikacja po numerze IP (7)licencja (6)utwory (6)TSUE (6)oprogramowanie (6)odpowiedzialność host provider'ów (6)identyfikacja sprawcy w internecie (6)Znalezione Polubione (6)hosting provider (6)sprawy sądowe (6)nowe technologie (6)dyrektywy (6)forum internetowe (5)service provider (5)dowody (5)poufność (5)orzeczenia (5)technologie (5)spory konsumenckie (5)dozwolony użytek (5)embedding (5)platforma ODR (5)kopia (5)embeding (5)prawnicy (5)prawo konsumenckie (5)umowy prawnoautorskie (5)dokumenty elektroniczne (4)bazy danych (4)zamówienia publiczne (4)sprzedaż (4)utwór (4)blockchain (4)embed (4)usługi świadczone drogą elektroniczną (4)umowy prawno-autorskie (4)linking (4)autorskie prawa majątkowe (4)wyczerpanie prawa (4)retencja danych (4)wyszukiwarka (4)RODO (4)użytek prywatny (4)prawa pokrewne (4)chmura (4)reklama (4)rozpowszechnianie (4)ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (4)dane (4)telekomunikacja (4)program komputerowy (4)copyrights (4)embedowanie (4)ADR (4)umowy o przeniesienie praw autorskich (3)domeny (3)art. 14 uśude (3)monitorowanie użytkowników (3)baza danych (3)ryzyka cloud computing (3)Usedsoft (3)inwigilacja w sieci (3)sprzedaż programu (3)link (3)treści (3)bitcoin (3)ochrona baz danych (3)utwory przyszłe (3)EuroZamowienia.pl (3)monitorowanie treści (3)hosting (3)Oracle (3)licencja pudełkowa (2)varia (2)ankiety online (2)GIODO (2)SaaS (2)UOKiK (2)internet rzeczy (2)SABAM. Scarlet Extended (2)Platformy internetowe (2)umowa o zachowaniu poufności (2)aplikacje mobilne (2)spory transgraniczne (2)dyrektywa 2001/29 (2)cookies (2)Svensson (2)organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (2)usługi prawne (2)nadania (2)dyrektywa w sprawie ochrony programów komputerowych (2)FinTech (2)sztuczna inteligencja (2)dystrybucja (2)audyt oprogramowania (2)prawo angielskie (2)cloud computing dla prawników (2)administrator forum internetowego (2)ukierunkowane (2)udostępnianie utworu (2)ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (2)metawyszukiwarka (2)reklamacje (2)właściwości pliku (2)blog (2)sklepy internetowe (2)cyberbezpieczeństwo (2)dyrektywa o handlu elektronicznym (2)przeniesienie autorskich praw majątkowych (2)NDA (2)naruszenia praw autorskich (2)Chambers & Partners (2)Uber (2)prawa autorskie do strony (2)Google (2)tajemnica przedsiębiorstwa (2)zakupy internetowe (2)legalny użytkownik (2)strona internetowa (2)kancelaria prawna (2)LegalTech (2)wiarygodna wiadomość (2)koszt retencji danych (2)ukierunkowana (2)promocja (2)Facebook (2)prawa producentów fonogramów (2)metawyszukiwarki (2)pobranie (1)właściwość sądu (1)odpowiedzialność za szkody (1)geoblokowanie (1)dyrektywa 2011/77/UE (1)screening (1)klasyfikacja nicejska (1)operator usług kluczowych (1)Coditel no. 1. (1)stosowne wynagrodzenie (1)jurysdykcja (1)baza EBD (1)sprzedaż serwisu (1)usługi dotyczące opakowań z cudzym znakiem (1)ambush marketing (1)domena publiczna (1)non disclosure agreement (1)startup (1)Royal Wedding (1)Murphy (1)Creative Commons (1)Coty Germany C-360/12 (1)EUIPO (1)prawo właściwe (1)prawa do fotografii produktów (1)czytnik (1)odbiorniki RTV w pokojach hotelowych (1)ochrona prywatności (1)transmisja (1)Pez Hejduk (C-441/13) (1)YouTube (1)monitoring internetu (1)ochrona opisów produktów (1)kwalifikowany podpis elektroniczny (1)alternatywne metody rozstrzygania sporów (1)sunrise period (1)podatki (1)statystyka (1)Unijne rozporządzenie nr 2015/2424 (1)zasady etyki (1)synchronizacja (1)korzystanie z utworów w postępowaniach sądowych (1)certyfikat (1)social media (1)plagiat jawny (1)unijny znak towarowy (1)usługi płatnicze (1)ETIAS (1)loterie (1)podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem (1)wiarygodne zawiadomienie (1)ethereum (1)UKE (1)egzemplarz (1)Procurement Explorer (1)sieci peer-to-peer (1)atak hakerski (1)fan page (1)bring your own device (1)prawo odstąpienia (1)Dostawcy treści online (1)ACTA (1)artystyczne wykonanie (1)MS Word (1)tłumaczenie (1)Proseed (1)nowa ustawa (1)samochody autonomiczne (1)cross-border portability (1)prawa artystów wykonawców (1)usługi cyfrowe (1)Deutsche Grammophon (1)domena krajowa (1)artificial intelligence (1)eksport danych (1)korzystanie z dzieła w domenie publicznej (1)e-discovery (1)partnerstwo innowacyjne (1)QC Leisure (1)Pinckney C-170/12 (1)Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (1)Google Reader (1)konkurs w internecie (1)zmowy przetargowe (1)mechanizm opt-out (1)ochrona dóbr osobistych (1)public viewing (1)dyrektywa 2009/24 (1)trade secrets (1)rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 (1)OHIM (1)Aula Polska (1)odtwarzanie muzyki w miejscach publicznych (1)ochrona wizerunku (1)rejestracja domen (1)prawo do nadań (1)odpowiedzialność pośredników (1)kwalifikowany certyfikat (1)nadawcy radiowi i telewizyjni (1)ICANN (1)wprowadzenie do obrotu (1)BSA (1)ograniczenia przeniesienia praw (1)plagiat ukryty (1)WIPO (1)trwały nośnik (1)cyfrowa transformacja (1)ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (1)Europejski Trybunał Praw Człowieka (1)aplikacja mobilna (1)plagiat (1)wspólnotowy znak towarowy (1)operatorzy witryn indeksujących (1)dane nieosobowe (1)gry hazardowe (1)podpis elektroniczny (1)umowy na odległość (1)druk 3D (1)smart contracts (1)adaptacje filmowe utworów (1)patent (1)serwis społecznościowy (1)RODO w ubezpieczeniach (1)koszty cloud computing (1)BYOD (1)ustawa inwigilacyjna (1)Jednolity rynek cyfrowy (1)patenty (1)dostawcy usług cyfrowych (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog EuroZamowienia.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję