2012-02-21
Nie zawsze dobrze być przedsiębiorcą telekomunikacyjnym

Współautorami tego artykułu są: Tomasz Zalewski i Artur Salbert.

W ostatnim czasie media poinformowały o sporze pomiędzy przedsiębiorcą prowadzącym portal Nasza Klasa i policją. Dotyczy on odpłatności za przekazywanie na żądanie policji danych osobowych usługobiorców korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Powyższy spór ma swoje źródło w treści art. 18 ust. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zgodnie z którym usługodawca jest obowiązany udzielać informacji o danych osobowych usługobiorców organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Z treści przywołanego przepisu nie wynika jednak wprost, czy usługodawca przekazujący dane organom państwa powinien robić to nieodpłatnie, czy też przysługuje mu w zamian przynajmniej  zwrot poniesionych kosztów.

Sprowokowało mnie to do poruszenia sprawy podobnych obowiązków dotyczących przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Zakres tych obowiązków i koszt ich spełnienia już wielu odstraszył od zamiaru zajęcia się telekomunikacją na serio.

Z przywołanych informacji prasowych wynika, że spór pomiędzy portalem Nasza Klasa i policją rozpoznawany jest przez sąd powszechny. Prawomocne orzeczenie ostatecznie pozwoli ustalić zatem, kto w tym w sporze miał rację. Możliwe również, że orzeczenie w tej sprawie wyznaczy generalną linię orzeczniczą i jeżeli dojdzie do podobnych sporów, zapadać będą podobne wyroki.

Jak już wskazałem, podstawę sporu pomiędzy Naszą Klasą i policją stanowią przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Takie spory jak toczony pomiędzy Naszą Klasą i policją nie będą miały jednak miejsca w przypadku przekazywania danych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Na gruncie obowiązujących przepisów bezsporne pozostaje bowiem, iż przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani do nieodpłatnego wykonywania wielu obowiązków na rzecz organów państwa.

Podkreślenia wymaga, że zakres tych obowiązków jest bardzo szeroki i ich wykonywanie wiązać się może z dużymi kosztami, koniecznością wprowadzenia wielu uciążliwych rozwiązań oraz ryzykiem wysokich kar pieniężnych w przypadku niewykonywania lub nieprawidłowego ich wykonywania. Problem jest istotny, gdyż wbrew pozorom dotyczy dużej grupy przedsiębiorców. Również takich, których zakres działalności i wielkość przychodów czyni ekonomicznie nieuzasadnionym podejmowanie tak dużego wysiłku.

W powszechnym odczuciu, do grupy przedsiębiorców telekomunikacyjnych należą przede wszystkim operatorzy eksploatujący duże sieci telekomunikacyjne, tj. przedsiębiorcy świadczący usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem stacjonarnych lub ruchomych sieci telekomunikacyjnych.

Ustawa prawo telekomunikacyjne („ustawa Pt”) przesądza jednak o tym, że do grupy przedsiębiorców telekomunikacyjnych mogą należeć również podmioty prowadzące działalność na znacznie mniejszą skalę. Z ustawy Pt wynika, że dla uzyskania statusu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego wystarczające jest prowadzenie działalności w zakresie przekazywania sygnałów w sieci telekomunikacyjnej.

Nie jest zatem przedsiębiorcą telekomunikacyjnym podmiot udostępniający treść, do której można dotrzeć za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej (tak jak Nasza Klasa). Przedsiębiorcą telekomunikacyjnym będzie natomiast podmiotom przekazujący sygnały w sieci telekomunikacyjnej, tj. zapewniający przesyłanie treści (komunikatów) pomiędzy dostawcą treści i odbiorcą.

Rozwój technologii powoduje, że prowadzenie działalności telekomunikacyjnej staje się bardziej dostępne dla wielu firm, nie tylko tych dużych, które eksploatują tradycyjne sieci telekomunikacyjne.

Przykładami działalności telekomunikacyjnej prowadzonej na mniejszą skalę są sieci osiedlowe (internetowe oraz telewizji kablowej) oraz hotspoty uruchamiane przez podmioty inne niż wielkie firmy telekomunikacyjne. Przy wykorzystaniu łączy telekomunikacyjnych dzierżawionych od operatorów możliwe jest także budowanie sieci dedykowanych dla konkretnych, często bardzo wyspecjalizowanych przedsięwzięć. Takich przykładów jest niewątpliwie znacznie więcej. Potencjalny katalog działalności telekomunikacyjnych jest bardzo szeroki i zależy od innowacyjnego podejścia do nowych możliwości powstałych wskutek rozwoju technologii.

Jednak w zakresie wykonywania obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego ustawa Pt zasadniczo nie dokonuje rozróżnienia pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorcami. Oznacza to, że w większości przypadków, niezależnie od rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, na przedsiębiorcach telekomunikacyjnych spoczywają takie same obowiązki.

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni są, między innymi, obowiązani (wymieniam tylko najistotniejsze obowiązki):

 1. uwzględniać możliwość wystąpienia tzw. sytuacji szczególnych zagrożeń w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych lub dostarczania sieci telekomunikacyjnej,
 2. posiadać aktualne i uzgodnione plany działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń (tu na szczęście ustawodawca zdecydował się zwolnić z tego obowiązku niektóre podmioty np. te, które działają na obszarze jednej tylko gminy lub wykonują działalność wyłącznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego),
 3. nieodpłatnie udostępniać urządzenia telekomunikacyjne niezbędne do przeprowadzenia akcji ratowniczej,
 4. umożliwiać dokonywanie kontroli korespondencji (podsłuchy, przechwytywanie innych komunikatów) przez Policję, Straż Graniczną, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową, Centralne Biuro Antykorupcyjne i wywiad skarbowy ("uprawnione podmioty"),
 5. zapewnić możliwość uzyskiwania przez uprawnione podmioty danych związanych ze świadczoną usługą telekomunikacyjną i danych o abonencie,
 6. utrwalać na rzecz sądu i prokuratora przekazy telekomunikacyjne i dane związane ze świadczoną usługą telekomunikacyjną i abonencie,
 7. niezwłocznie blokować połączenia telekomunikacyjne lub przekazy informacji, na żądanie uprawnionych podmiotów.

Wykonując powyższe obowiązki przedsiębiorca telekomunikacyjny powinien stosować się do wymagań ustawy o ochronie informacji niejawnych. Oznacza to, że przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany:

 1. uzyskać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego odpowiedniego stopnia, które jest wydawane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego („ABW”) lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego („SKW”),
 2. ustanowić pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych,
 3. utworzyć kancelarię tajną lub zawrzeć umowę z innym podmiotem posiadającym już kancelarię tajną i uzyskać zgodę ABW lub SKW na korzystanie z takiej kancelarii wspólnie z innym podmiotem (Kancelaria tajna stanowi wyodrębnioną komórkę organizacyjną, w zakresie ochrony informacji niejawnych podległą pełnomocnikowi ochrony, obsługiwaną przez pracowników pionu ochrony, odpowiedzialną za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów uprawnionym osobom. Kancelaria tajna musi spełniać wysokie wymagania określone w przepisach prawa, do których przykładowo należą wyodrębnione, właściwie zabezpieczone pomieszczenie oraz bardzo sformalizowany sposób przechowywania i udostępnienia dokumentów),
 4. uzyskać świadectwo akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, udzielane przez ABW albo SKW,
 5. wyznaczyć inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 6. wyznaczyć administratora systemu.

Dodatkowo, przedsiębiorca telekomunikacyjny będący operatorem publicznej sieci telekomunikacyjnej (publiczna sieć telekomunikacyjna to sieć telekomunikacyjna wykorzystywaną głównie do świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych) lub dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (publicznie dostępna usługa telekomunikacyjna to usługa telekomunikacyjna dostępna dla ogółu użytkowników) jest obowiązany stosować się do wymogów dotyczących zatrzymywania, przechowywania oraz chronienia danych dotyczących zrealizowanych połączeń. Powyższy obowiązek często jest określany jako obowiązek retencji danych. W jego wykonaniu przedsiębiorca jest obowiązany przechować dane zasadniczo przez okres 2 lat.

Obowiązków tych jest zatem bardzo dużo, a prawidłowe wykonywanie opisanych obowiązków bardzo istotne. Nie stosujący się do nich przedsiębiorca narażony jest bowiem na ryzyko kary pieniężnej w wysokości do 3 % jego przychodu osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Wymaga zwrócenia uwagi, że przepisy nie ograniczają przychodu stanowiącego podstawę określenia wymiaru kary pieniężnej do źródeł związanych z prowadzeniem działalności telekomunikacyjnej.

Co więcej, kara pieniężna grozi nie tylko przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu. Dodatkowo na kierującego przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym, w szczególności osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego lub związku takich przedsiębiorców, może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości do 300 % jego miesięcznego wynagrodzenia, naliczanego jak dla celów ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

Kary pieniężne są nakładane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej („Prezes UKE”). Niestety, utrwaliła się linia orzecznicza Sądu Najwyższego, zgodnie z którą Prezes UKE jest obowiązany nałożyć karę pieniężną w przypadku zaistnienia zachowania zagrożonego karą pieniężną, niezależnie od tego czy zachowanie było zawinione. Ewentualny brak winy może mieć wpływ jedynie na zmniejszenie wymiaru kary pieniężnej.

Podsumowanie

Opisane powyżej obowiązki powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu działalności telekomunikacyjnej. Oczywiście z takim rodzajem działalności wiąże się konieczność spełniania również innych wymogów określonych w ustawie Pt. Przede wszystkim działalność telekomunikacja jest działalnością regulowaną i jej podjęcie wymaga uzyskania wpisu w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Ten wymóg ma jednak wyłącznie charakter formalny i jeżeli wniosek zostanie prawidłowo przygotowany, Prezes UKE jest obowiązany dokonać wpisu w terminie 7 dni, a jeżeli tego nie zrobi, przedsiębiorca może rozpocząć działalność telekomunikacyjną w zakresie objętym wnioskiem po upływie 14 dni od złożenia wniosku.

Obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego mają jednak szczególny charakter. W powszechnym odczuciu nie mają one bezpośredniego związku z prowadzoną działalnością telekomunikacyjną, pomimo oczywistego formalnego powiązania. Ze swej definicji tego rodzaju obowiązki służą ochronie dóbr szczególnie istotnym z punktu widzenia ogółu, na przykład poprzez ograniczenie przestępczości czy też w drodze zwiększenia bezpieczeństwa państwa.

Powstaje jednak pytanie czy potrzeba ochrony wskazanych dóbr uzasadnia tak znaczące obciążenia, gdyż w rezultacie bariery wejścia na rynek stają się istotne. Pomimo istnienia relatywnie tanich technologii umożliwiających świadczenie analogicznych, a może nawet lepszych i bardziej innowacyjnych usług, od tych które są świadczone przez tradycyjnych operatorów, mniejsi przedsiębiorcy mogą zostać skutecznie zniechęceni do podejmowania nowych wyzwań.

Dostosowanie się do wymogów określonych w ustawie Pt, wiąże się bowiem ze znacznymi kosztami oraz problemami organizacyjnymi. Te obciążenia nie są rekompensowane. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni muszą samodzielnie ponosić koszty wykonywania ciążących na nich obowiązków.

Znaczne obciążenia wynikające z ustawy Pt powinny być brane pod uwagę przy planowaniu przedsięwzięć telekomunikacyjnych. Biznes plan nie powinien ich pomijać. Oznacza to, że w wielu przypadkach wymagane jest przeprowadzenie szczegółowej analizy wad i zalet danego rozwiązania. Nie jest wykluczone, że czasami lepszym (tańszym lub bezpieczniejszym) rozwiązaniem będzie rezygnacja z samodzielnego zapewniania usług telekomunikacyjnych i realizacja projektów we współpracy z dużymi przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi. Koszty takiej współpracy mogą okazać się mniejsze niż nakłady związane z dostosowaniem się do wymogów określonych w ustawie Pt.


Komentarze
Przedsiębiorca: Bardzo ciekawy temat. Komentarz: W czasie ostatniej debaty w Kancelarii Premiera na temat ACTA i wolności w internecie nie jako na marginesie premier Tusk wspomniał, że rząd przygląda się kwestii nadmiernie rozdmuchanego obowiązku retencji danych i rozważa skrócenie okresu, przez jaki mają być przechowywane dane do 6 miesięcy. Wydaje się być to rozsądny kierunek. Interesujące może być zestawienie, jak obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych wyglądają w innych Państwach europejskich. Pytanie: Napisał Pan: "Przykładami działalności telekomunikacyjnej prowadzonej na mniejszą skalę są (...) oraz hotspoty uruchamiane przez podmioty inne niż wielkie firmy telekomunikacyjne." Czy dobrze rozumiem, że jeśli prowadzę kawiarnię i postawie router wifi na potrzeby klientów mojej kawiarni staję się przedsiębiorcą telekomunikacyjnym? Czy interpretacja ustawy w tym względzie jest całkowicie jednoznaczna?
2012-02-21

Artur Salbert (autor): Samo korzystanie z routera podłączonego do publicznej sieci telekomunikacyjnej raczej nie spowoduje, iż firma staje się przedsiębiorcą telekomunikacyjnym. Celem jest tutaj umożliwienie korzystania z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez operatora telekomunikacyjnego. Z inną sytuacją będziemy mieli do czynienia, jeżeli hotspoty będą zapewniane w bardziej skomplikowanym modelu, tj. takim, w którym firma samodzielnie uzyska dostęp do treści poprzez sieć telekomunikacyjną (np. dzierżawiąc łącza telekomunikacyjne), Takie inwestycje są dokonywane głównie przez organy samorządu terytorialnego. Nie jest jednak wykluczone, że również przedsiębiorcy mogą być zainteresowani takimi przedsięwzięciami, np. firmy obsługujące duże kompleksy hotelowe lub konferencyjne, czy też operatorzy stadionów piłkarskich.
2012-02-21
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Zwięźle i praktycznie o nowych technologiach oraz prawie własności intelektualnej i jego zastosowaniu w sieci.

O autorach
Prawo konsumenckie
Ostatnie komentarze
Parts Store komentuje Strategia i jeszcze raz strategia
Archiwum
Tagi
prawo autorskie (33)e-commerce (20)Internet (18)artykuły prasowe (18)Nowe prawo konsumenckie (17)
naruszenie prawa w internecie (14)orzecznictwo TSUE (13)konsumenci (13)dane osobowe (13)cloud computing (12)znaki towarowe (11)regulaminy (11)e-handel (11)opłaty reprograficzne (11)sklep internetowy (11)e-sklep (11)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (10)orzecznictwo sądów polskich (10)numer IP (10)licencje (10)e-sprzedaż (9)webinarium (8)własność intelektualna (8)klauzule abuzywne (8)sprzedaż w internecie (8)handel elektroniczny (8)bezpieczeństwo danych (7)identyfikacja po numerze IP (7)linkowanie (7)opłaty od urządzeń i czystych nośników (7)copyright levies (7)prawo europejskie (7)udostępnianie danych osobowych (7)informatyka śledcza (7)sprawy sądowe (6)nowe technologie (6)dyrektywy (6)licencja (6)utwory (6)TSUE (6)oprogramowanie (6)odpowiedzialność host provider'ów (6)identyfikacja sprawcy w internecie (6)Znalezione Polubione (6)hosting provider (6)platforma ODR (5)kopia (5)embeding (5)prawnicy (5)prawo konsumenckie (5)umowy prawnoautorskie (5)forum internetowe (5)service provider (5)dowody (5)poufność (5)orzeczenia (5)technologie (5)spory konsumenckie (5)dozwolony użytek (5)embedding (5)użytek prywatny (4)prawa pokrewne (4)chmura (4)reklama (4)rozpowszechnianie (4)ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (4)dane (4)telekomunikacja (4)program komputerowy (4)copyrights (4)embedowanie (4)ADR (4)dokumenty elektroniczne (4)bazy danych (4)zamówienia publiczne (4)sprzedaż (4)blockchain (4)utwór (4)usługi świadczone drogą elektroniczną (4)embed (4)umowy prawno-autorskie (4)linking (4)autorskie prawa majątkowe (4)wyczerpanie prawa (4)retencja danych (4)wyszukiwarka (4)RODO (4)bitcoin (3)ochrona baz danych (3)utwory przyszłe (3)EuroZamowienia.pl (3)monitorowanie treści (3)hosting (3)Oracle (3)umowy o przeniesienie praw autorskich (3)domeny (3)art. 14 uśude (3)monitorowanie użytkowników (3)baza danych (3)ryzyka cloud computing (3)inwigilacja w sieci (3)Usedsoft (3)sprzedaż programu (3)link (3)treści (3)NDA (2)naruszenia praw autorskich (2)Uber (2)Chambers & Partners (2)prawa autorskie do strony (2)Google (2)tajemnica przedsiębiorstwa (2)zakupy internetowe (2)legalny użytkownik (2)strona internetowa (2)kancelaria prawna (2)LegalTech (2)wiarygodna wiadomość (2)koszt retencji danych (2)ukierunkowana (2)promocja (2)Facebook (2)prawa producentów fonogramów (2)metawyszukiwarki (2)licencja pudełkowa (2)varia (2)ankiety online (2)GIODO (2)SaaS (2)UOKiK (2)internet rzeczy (2)Platformy internetowe (2)SABAM. Scarlet Extended (2)umowa o zachowaniu poufności (2)aplikacje mobilne (2)spory transgraniczne (2)dyrektywa 2001/29 (2)organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (2)usługi prawne (2)cookies (2)Svensson (2)FinTech (2)nadania (2)dyrektywa w sprawie ochrony programów komputerowych (2)sztuczna inteligencja (2)dystrybucja (2)audyt oprogramowania (2)prawo angielskie (2)administrator forum internetowego (2)cloud computing dla prawników (2)udostępnianie utworu (2)ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (2)ukierunkowane (2)reklamacje (2)metawyszukiwarka (2)właściwości pliku (2)blog (2)cyberbezpieczeństwo (2)sklepy internetowe (2)dyrektywa o handlu elektronicznym (2)przeniesienie autorskich praw majątkowych (2)mechanizm opt-out (1)ochrona dóbr osobistych (1)Google Reader (1)konkurs w internecie (1)zmowy przetargowe (1)OHIM (1)public viewing (1)dyrektywa 2009/24 (1)trade secrets (1)rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 (1)odtwarzanie muzyki w miejscach publicznych (1)ochrona wizerunku (1)Aula Polska (1)odpowiedzialność pośredników (1)rejestracja domen (1)prawo do nadań (1)nadawcy radiowi i telewizyjni (1)kwalifikowany certyfikat (1)WIPO (1)trwały nośnik (1)cyfrowa transformacja (1)ICANN (1)wprowadzenie do obrotu (1)BSA (1)ograniczenia przeniesienia praw (1)plagiat ukryty (1)Europejski Trybunał Praw Człowieka (1)ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (1)wspólnotowy znak towarowy (1)operatorzy witryn indeksujących (1)dane nieosobowe (1)aplikacja mobilna (1)plagiat (1)druk 3D (1)smart contracts (1)gry hazardowe (1)podpis elektroniczny (1)umowy na odległość (1)patent (1)serwis społecznościowy (1)RODO w ubezpieczeniach (1)adaptacje filmowe utworów (1)ustawa inwigilacyjna (1)Jednolity rynek cyfrowy (1)koszty cloud computing (1)BYOD (1)patenty (1)dostawcy usług cyfrowych (1)odpowiedzialność za szkody (1)geoblokowanie (1)pobranie (1)właściwość sądu (1)klasyfikacja nicejska (1)operator usług kluczowych (1)dyrektywa 2011/77/UE (1)screening (1)baza EBD (1)Coditel no. 1. (1)stosowne wynagrodzenie (1)jurysdykcja (1)startup (1)Royal Wedding (1)sprzedaż serwisu (1)usługi dotyczące opakowań z cudzym znakiem (1)ambush marketing (1)domena publiczna (1)non disclosure agreement (1)EUIPO (1)Murphy (1)Creative Commons (1)Coty Germany C-360/12 (1)odbiorniki RTV w pokojach hotelowych (1)ochrona prywatności (1)prawo właściwe (1)prawa do fotografii produktów (1)czytnik (1)YouTube (1)monitoring internetu (1)transmisja (1)Pez Hejduk (C-441/13) (1)ochrona opisów produktów (1)kwalifikowany podpis elektroniczny (1)alternatywne metody rozstrzygania sporów (1)Unijne rozporządzenie nr 2015/2424 (1)sunrise period (1)podatki (1)statystyka (1)social media (1)zasady etyki (1)synchronizacja (1)korzystanie z utworów w postępowaniach sądowych (1)certyfikat (1)unijny znak towarowy (1)usługi płatnicze (1)ETIAS (1)plagiat jawny (1)ethereum (1)loterie (1)podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem (1)wiarygodne zawiadomienie (1)sieci peer-to-peer (1)atak hakerski (1)UKE (1)egzemplarz (1)Procurement Explorer (1)Dostawcy treści online (1)fan page (1)bring your own device (1)prawo odstąpienia (1)ACTA (1)artystyczne wykonanie (1)samochody autonomiczne (1)cross-border portability (1)MS Word (1)tłumaczenie (1)Proseed (1)nowa ustawa (1)usługi cyfrowe (1)prawa artystów wykonawców (1)artificial intelligence (1)eksport danych (1)Deutsche Grammophon (1)domena krajowa (1)partnerstwo innowacyjne (1)korzystanie z dzieła w domenie publicznej (1)e-discovery (1)Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (1)QC Leisure (1)Pinckney C-170/12 (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog EuroZamowienia.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję