2017-02-17
Operatorzy witryn indeksujących user-generated content po złej stronie mocy

W dniu 8 lutego 2017 roku Rzecznik Generalny Maciej Szpunar przedstawił opinię w sprawie Stichting Brein przeciwko Ziggo BV I XS4ALL Internet BV, C-610/15. Rozstrzygnięcie TSUE, które wkrótce zapadnie w tej sprawie, będzie miało duże znaczenie dla praktyki, zwłaszcza dotyczącej oceny zakresu odpowiedzialności operatorów serwisów społecznościowych, dlatego warto przyjrzeć się bliżej zarówno okolicznościom faktycznym sprawy, jak i opinii Rzecznika Generalnego. 

Sprawa dotyczy oceny prawnej działań operatorów witryn indeksujących treści pochodzące od użytkowników, czyli podmioty, których aktywność nie ogranicza się do umożliwiania wyszukiwania plików przechowywanych na komputerach użytkowników należących do sieci, ale polega także na dokonywaniu podziału tych treści na kategorie, a także dokonywaniu selekcji treści prezentowanych użytkownikom według np. kryterium liczby pobrań lub pytań. Takie uszeregowanie plików wymienianych w ramach sieci peer-to-peer, z których 90-95% pochodzi z nielegalnych źródeł, odnalezienie, z pewnością ułatwia ich odnalezienie.

Hoge Raad der Nederlanden skierował do TSUE dwa pytania prejudycjalne, w tym następujące: Czy operator witryny indeksującej, której funkcjonowanie znacznie ułatwia wymianę plików w sieci peer-to-peer, komunikuje utwory publiczności w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29/WE?

Zdaniem Rzecznika Generalnego operator witryny indeksującej, np. przedmiotowej witryny The Pirate Bay, komunikuje utwór publiczności i tym samym wkracza w sferę wyłącznych uprawnień podmiotów praw autorskich, pod warunkiem, że posiada rzeczywistą wiedzę o naruszeniach i nie podejmuje działań mających na celu zapobieżenie lub uniemożliwienie dostępu do bezprawnych treści. Póki wiedzy takiej operator nie posiada, pełni jedynie rolę pośrednika (pkt 51 zdanie 2).

W opinii Rzecznika Generalnego zatem kwestią kluczową dla odpowiedzialności takiego podmiotu jest rzeczywista wiedza, czyli wiedza o konkretnym naruszeniu. Źródłem tej rzeczywistej wiedzy może być wyraźne powiadomienie pochodzące od uprawnionego o nielegalnym charakterze treści zawartych w witrynie (pkt 52).

Przyjęcie przez Trybunał Sprawiedliwości tez zawartych w opinii Rzecznika Generalnego jako własnych oznaczało będzie zastosowanie w odniesieniu do tych podmiotów reżimu odpowiedzialności właściwego hostingodawcom. Uzależnienie odpowiedzialności od podjęcia właściwej reakcji w związku z uzyskaniem wiedzy o naruszeniu jest niczym innym jak zastosowaniem instytucji notice and take-down (art. 14 Dyrektywy 2000/31/WE).

Częścią rozważań Rzecznika, która zasługuje na szczególną uwagę, jest konstatacja, że operator, który nie podejmuje odpowiednich kroków w celu uniemożliwienia bezprawnego dostępu do utworu, sam dopuszcza się czynności komunikowania utworu publiczności, co oznacza możliwość przypisania mu odpowiedzialności jako bezpośredniemu sprawcy, a  istocie – współsprawcy, naruszenia. Konkluzja taka wynikać może z faktu, że działalność operatora The Pirate Bay nie ogranicza się do pośredniczenia w przekazywaniu treści między użytkownikami. Dopuszczając możliwość ich indeksowania oraz wprowadzając odpowiednie mechanizmy prezentowania użytkownikom najpopularniejszych treści, operator de facto wpływa na wybór treści, które są wymieniane przez użytkowników, a tym samym przestaje pełnić rolę biernego uczestnika aktu komunikacji.

Dodatkowo, warto zwrócić uwagę na analizę wprowadzonego przez TSUE w wyroku w sprawie GS Media, C-160/15, domniemania złej wiary pośrednika prowadzącego działalność w celu zarobkowym. Zdaniem Rzecznika nie jest dopuszczalne zastosowanie podobnej konstrukcji w przypadku operatorów witryn indeksujących, ponieważ oznaczałoby to w praktyce nałożenie na nich ogólnego obowiązku monitorowania treści użytkowników, co stałoby w sprzeczności z zakazem nakładania takiego obowiązku ustanowionym w art. 15 Dyrektywy 2000/31/WE.

Przekładając tezy zaprezentowane przez Rzecznika w omawianej opinii na praktykę, wydaje się, że Rzecznik opowiedział się przeciwko rozszerzaniu zasad odpowiedzialności pośredników internetowych za naruszenie prawa autorskiego przy wykorzystaniu koncepcji domniemania złej wiary lub wiedzy albo rozszerzania zakresu należytej staranności pośrednika.

Warto przypomnieć, że obecnie warunkiem skorzystania z wyłączenia odpowiedzialności za treści użytkowników jest brak wiedzy nt. bezprawności takich treści, przy czym wszelka aktywność dotycząca takich treści w zasadzie pozbawia możliwości skorzystania z tego wyłączenia. W dużym skrócie – operator platformy (hostingodawca), na której mogą być umieszczane treści użytkowników, nie ponosi odpowiedzialności za nie, o ile:

- nie moderuje tych treści lub nie prowadzi innej aktywności wiążącej się z uzyskiwaniem wiedzy na temat tych treści

- w razie uzyskania wiarygodnej lub urzędowej wiadomości, iż jakaś treść narusza prawo, uniemożliwi jej wyświetlanie w serwisie.

Na gruncie prawa polskiego Sąd Najwyższy wielokrotnie wypowiadał się na ten temat, za każdym razem opowiadając się za ścisłym rozumieniem przepisów o wyłączeniu odpowiedzialności, a przeciwko nakładaniu na serwisy internetowe jakichkolwiek dalej idących obowiązków.

Zobacz też: Sąd Apelacyjny w Gdańsku trafnie i zwięźle o odpowiedzialności hosting providera 

Skoro zatem the Pirate Bay aktywnie ingerował w treści użytkowników, w szczególności je dzieląc na kategorie, nie może korzystać z wyłączenia odpowiedzialności.

Trafna jest także uwaga Rzecznika dotycząca konieczności uzyskania rzeczywistej wiedzy o naruszeniu prawa przez treści w serwisie. Od wielu lat trwa dyskusja, czy przesłanie zawiadomienia o treściach bezprawnych musi wskazywać link do danej treści czy też wystarczy ogólne określenie – np. konto danego użytkownika lub jedna z części serwisu. Problem w tym, że weryfikacja takiego zawiadomienia wymaga sprawdzenia znacznej liczby danych pod kątem ich zgodności z prawem, czyli wymaga da facto przeprowadzenia kontroli wielu treści. Co więcej, sprawdzanie takich treści, zwłaszcza regularne, zaczyna stawiać pod znakiem zapytania charakter prowadzonej działalności, a zwłaszcza tego, czy aby na pewno taki podmiot już nie ingeruje w treści użytkowników, skoro je stale przegląda.

Więcej na ten temat: Wiarygodne zawiadomienie Anno Domini 2015 

Dokonując jednak oceny tego, jaki może być wpływ tez zaprezentowanych przez Rzecznika na odpowiedzialność Internet service providerów – jeżeli Trybunał Sprawiedliwości przyjmie te tezy je jako własne – nie powinno się pomijać okoliczności faktycznych sprawy. Sporządzając analizowaną opinię, Rzecznik Generalny wielokrotnie odwoływał się do specyfiki sprawy, tym samym realizując postulat Trybunału dokonywania zindywidualizowanej oceny (zob. wyrok w sprawie GS Media, pkt. 34). Niezależnie zatem od wyroku Trybunału, zawsze najpierw konieczne będzie zbadanie faktów występujących w danej sprawie. Wbrew pozorom, w dziedzinie usług świadczonych online nie ma dwóch takich samych spraw.

 

 

Współautorami wpisu są: dr Daria Gęsicka i Tomasz Zalewski
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


O serwisie

Zwięźle i praktycznie o nowych technologiach oraz prawie własności intelektualnej i jego zastosowaniu w sieci.

BLOG ARCHIWALNY

O autorach
Prawo konsumenckie
Ostatnie komentarze
Parts Store komentuje Strategia i jeszcze raz strategia
Archiwum
Tagi
prawo autorskie (33)e-commerce (20)Internet (18)artykuły prasowe (18)Nowe prawo konsumenckie (17)
naruszenie prawa w internecie (14)dane osobowe (13)orzecznictwo TSUE (13)konsumenci (13)cloud computing (12)znaki towarowe (11)regulaminy (11)e-handel (11)opłaty reprograficzne (11)sklep internetowy (11)e-sklep (11)licencje (10)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (10)orzecznictwo sądów polskich (10)numer IP (10)e-sprzedaż (9)własność intelektualna (8)webinarium (8)sprzedaż w internecie (8)klauzule abuzywne (8)handel elektroniczny (8)udostępnianie danych osobowych (7)informatyka śledcza (7)bezpieczeństwo danych (7)identyfikacja po numerze IP (7)linkowanie (7)opłaty od urządzeń i czystych nośników (7)copyright levies (7)prawo europejskie (7)odpowiedzialność host provider'ów (6)identyfikacja sprawcy w internecie (6)Znalezione Polubione (6)hosting provider (6)sprawy sądowe (6)nowe technologie (6)dyrektywy (6)licencja (6)utwory (6)TSUE (6)oprogramowanie (6)platforma ODR (5)kopia (5)embeding (5)prawnicy (5)prawo konsumenckie (5)umowy prawnoautorskie (5)forum internetowe (5)service provider (5)poufność (5)dowody (5)orzeczenia (5)technologie (5)spory konsumenckie (5)dozwolony użytek (5)embedding (5)utwór (4)blockchain (4)embed (4)usługi świadczone drogą elektroniczną (4)umowy prawno-autorskie (4)linking (4)autorskie prawa majątkowe (4)wyczerpanie prawa (4)retencja danych (4)wyszukiwarka (4)RODO (4)użytek prywatny (4)prawa pokrewne (4)chmura (4)reklama (4)rozpowszechnianie (4)ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (4)dane (4)telekomunikacja (4)program komputerowy (4)copyrights (4)embedowanie (4)ADR (4)dokumenty elektroniczne (4)bazy danych (4)zamówienia publiczne (4)sprzedaż (4)monitorowanie użytkowników (3)baza danych (3)ryzyka cloud computing (3)Usedsoft (3)inwigilacja w sieci (3)sprzedaż programu (3)link (3)treści (3)bitcoin (3)ochrona baz danych (3)utwory przyszłe (3)EuroZamowienia.pl (3)monitorowanie treści (3)hosting (3)Oracle (3)umowy o przeniesienie praw autorskich (3)art. 14 uśude (3)domeny (3)ukierunkowane (2)udostępnianie utworu (2)ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (2)metawyszukiwarka (2)reklamacje (2)właściwości pliku (2)blog (2)sklepy internetowe (2)cyberbezpieczeństwo (2)dyrektywa o handlu elektronicznym (2)przeniesienie autorskich praw majątkowych (2)NDA (2)naruszenia praw autorskich (2)Chambers & Partners (2)Uber (2)prawa autorskie do strony (2)Google (2)tajemnica przedsiębiorstwa (2)zakupy internetowe (2)legalny użytkownik (2)strona internetowa (2)kancelaria prawna (2)LegalTech (2)wiarygodna wiadomość (2)koszt retencji danych (2)ukierunkowana (2)promocja (2)Facebook (2)prawa producentów fonogramów (2)metawyszukiwarki (2)licencja pudełkowa (2)varia (2)ankiety online (2)GIODO (2)SaaS (2)UOKiK (2)internet rzeczy (2)SABAM. Scarlet Extended (2)Platformy internetowe (2)umowa o zachowaniu poufności (2)aplikacje mobilne (2)spory transgraniczne (2)dyrektywa 2001/29 (2)cookies (2)Svensson (2)organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (2)usługi prawne (2)nadania (2)dyrektywa w sprawie ochrony programów komputerowych (2)FinTech (2)sztuczna inteligencja (2)dystrybucja (2)audyt oprogramowania (2)prawo angielskie (2)cloud computing dla prawników (2)administrator forum internetowego (2)UKE (1)egzemplarz (1)Procurement Explorer (1)sieci peer-to-peer (1)atak hakerski (1)fan page (1)bring your own device (1)prawo odstąpienia (1)Dostawcy treści online (1)ACTA (1)artystyczne wykonanie (1)MS Word (1)tłumaczenie (1)Proseed (1)nowa ustawa (1)samochody autonomiczne (1)cross-border portability (1)prawa artystów wykonawców (1)usługi cyfrowe (1)Deutsche Grammophon (1)domena krajowa (1)artificial intelligence (1)eksport danych (1)korzystanie z dzieła w domenie publicznej (1)e-discovery (1)partnerstwo innowacyjne (1)QC Leisure (1)Pinckney C-170/12 (1)Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (1)Google Reader (1)konkurs w internecie (1)zmowy przetargowe (1)mechanizm opt-out (1)ochrona dóbr osobistych (1)public viewing (1)dyrektywa 2009/24 (1)trade secrets (1)rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 (1)OHIM (1)Aula Polska (1)odtwarzanie muzyki w miejscach publicznych (1)ochrona wizerunku (1)prawo do nadań (1)odpowiedzialność pośredników (1)rejestracja domen (1)kwalifikowany certyfikat (1)nadawcy radiowi i telewizyjni (1)wprowadzenie do obrotu (1)BSA (1)ograniczenia przeniesienia praw (1)plagiat ukryty (1)WIPO (1)trwały nośnik (1)cyfrowa transformacja (1)ICANN (1)ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (1)Europejski Trybunał Praw Człowieka (1)aplikacja mobilna (1)plagiat (1)wspólnotowy znak towarowy (1)operatorzy witryn indeksujących (1)dane nieosobowe (1)gry hazardowe (1)podpis elektroniczny (1)umowy na odległość (1)druk 3D (1)smart contracts (1)adaptacje filmowe utworów (1)patent (1)serwis społecznościowy (1)RODO w ubezpieczeniach (1)BYOD (1)ustawa inwigilacyjna (1)Jednolity rynek cyfrowy (1)koszty cloud computing (1)patenty (1)dostawcy usług cyfrowych (1)pobranie (1)właściwość sądu (1)odpowiedzialność za szkody (1)geoblokowanie (1)dyrektywa 2011/77/UE (1)screening (1)klasyfikacja nicejska (1)operator usług kluczowych (1)Coditel no. 1. (1)stosowne wynagrodzenie (1)jurysdykcja (1)baza EBD (1)sprzedaż serwisu (1)usługi dotyczące opakowań z cudzym znakiem (1)ambush marketing (1)domena publiczna (1)non disclosure agreement (1)startup (1)Royal Wedding (1)Murphy (1)Creative Commons (1)Coty Germany C-360/12 (1)EUIPO (1)prawo właściwe (1)prawa do fotografii produktów (1)czytnik (1)odbiorniki RTV w pokojach hotelowych (1)ochrona prywatności (1)transmisja (1)Pez Hejduk (C-441/13) (1)YouTube (1)monitoring internetu (1)ochrona opisów produktów (1)kwalifikowany podpis elektroniczny (1)alternatywne metody rozstrzygania sporów (1)podatki (1)statystyka (1)Unijne rozporządzenie nr 2015/2424 (1)sunrise period (1)zasady etyki (1)synchronizacja (1)korzystanie z utworów w postępowaniach sądowych (1)certyfikat (1)social media (1)plagiat jawny (1)unijny znak towarowy (1)usługi płatnicze (1)ETIAS (1)loterie (1)podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem (1)wiarygodne zawiadomienie (1)ethereum (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog EuroZamowienia.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję