2017-01-30
Linkowanie, embeddowanie, framowanie – niekończąca się opowieść

Odsyłanie do cudzych treści znajdujących się już w sieci stanowi popularny sposób komunikowania. Linki udostępnia się w ramach zmiany statusu w serwisach społecznościowych, pojawiają się one we wpisach autorów blogów, zwłaszcza poświęconych działalności artystycznej. Trudno sobie dziś wyobrazić funkcjonowanie Internetu bez tych funkcji. Odsyłanie do cudzych treści w sieci może jednak stanowić naruszenie praw autorskich lub praw pokrewnych, o ile treści te stanowiące utwór zostały umieszczone bez zgody uprawnionego lub link może stanowić udostępnienie utworu nowej publiczności.

Treści, do których odsyłają linki, nie zawsze znajdują się w sieci legalnie. Zamieszczanie odesłań sprawia, że coraz szersze grono odbiorców uzyskuje możliwość zapoznania się także z pirackimi kopiami utworów. Im więcej odesłań, tym łatwiej daną treść znaleźć.

Charakter prawny odesłań, w tym odesłań hipertekstowych, embeddowania czy framingu był już wielokrotnie przedmiotem rozważań zarówno sądów krajowych, jak i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą życzliwej prawu UE interpretacji przepisów krajowych, państwa członkowskie, w tym orzekające w nich sądy, mają obowiązek dokonywania wykładni przepisów krajowych z uwzględnieniem treści prawa UE, także znaczenia im nadanemu przez TSUE. Wobec tego celowe wydaje się dokonanie przeglądu tego, co dziś wiemy o charakterze prawnym linkowania.

Po pierwsze, linkowanie może stanowić czynność udostępniania utworu publiczności w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29/WE, jeżeli dochodzi do umożliwienia publiczności zapoznania się z treścią utworu w wybranych przez jej członków miejscu i czasie. Pod pojęciem „publiczności” kryje się nieokreślona i nieoznaczona co do ilości, ale znaczna liczba potencjalnych odbiorców (wyrok TSUE w sprawie Svensson, C-466/12, pkt 16). Udostępnianiem utworu publiczności nie będzie wobec tego komunikat skierowany do z góry określonej, zamkniętej grupy np. w ramach grup prywatnych w serwisach typu Facebook lub w sytuacji, gdy zapoznanie się z utworem wymaga zapłaty.

Po drugie, o udostępnieniu utworu publiczności mówimy nawet wtedy, gdy nikt się z jego treścią nie zapoznał. Wystarczające jest istnienie możliwości poznania utworu.

Po trzecie, jeżeli utwór był już wcześniej publicznie dostępny w Internecie za zgodą uprawnionego, prawo autora (lub innego właściciela praw autorskich majątkowych) do zakazania dalszego jego udostępniania zasadniczo wyczerpuje się, chyba że utwór został udostępniony na nowym polu eksploatacji (np. wcześniej był dostępny w telewizji, następnie został wrzucony do sieci) albo nowemu kręgowi odbiorców niż dotychczas, czyli tzw. nowej publiczności (do takiego wniosku doszedł TSUE m.in. w sprawach Svensson, pkt 24; SGAE przeciwko Rafael Hoteles, C-306/05, pkt 40-42; ITV Broadcasting przeciwko TV Catch Up, C-607/11, pkt 39). Na marginesie wskazać należy, że wymóg „nowej publiczności” najprawdopodobniej pojawił się w orzecznictwie Trybunału w wyniku pomyłki (polecamy lekturę artykułu autorstwa Mihály Fiscora).

Po czwarte, na zakres odpowiedzialności za linkowanie ma wpływ status linkującego. W najnowszym orzecznictwie Trybunału bardzo wyraźnie wybrzmiewa postulat dokonywania oceny indywidualnej w zależności od okoliczności danej sprawy, co może choć częściowo tłumaczyć brak konsekwencji przy uwzględnianiu zarobkowego charakteru działalności prowadzonej przez udostępniającego. Aspekt ten jest brany pod uwagę, gdy przedmiotem udostępniania są wytwory, do których przysługują prawa pokrewne np. fonogramy, programy telewizyjne. Zobacz wyrok w sprawach połączonych Football Association Premier League Ltd i inni przeciwko QC Leisure i inni, C-403/08, i Karen Murphy przeciwko Media Protection Services Ltd, C-429/08.

Po piąte, jak pisaliśmy już wcześniej na blogu nie mają znaczenia aspekty techniczne, tj. czy udostępniany jest link do strony głównej, czy też wykorzystywana jest technologia zakotwiczenia (embeddingu). Nie jest zatem istotne to, w jakim stopniu link ułatwia dotarcie do treści ani to, w jaki sposób treść ta postrzegana jest przez odbiorcę.

Po szóste, jeżeli dochodzi do udostępnienia linku do treści o charakterze bezprawnym przez podmiot, który czyni to w celach komercyjnych, przyjmuje się domniemanie złej wiary (tak TSUE w wyroku w sprawie GS Media, C-160/15). Wobec tego rolą tego podmiotu będzie wykazanie w postępowaniu, że o bezprawności nie wiedział ani przy dołożeniu należytej staranności nie mógł się dowiedzieć. W praktyce oznacza to, że podmioty opierające swoją działalność na odesłaniach, np. wydawcy prasy elektronicznej, „zawodowi” blogerzy czy osoby posiadające „firmowe” profile w mediach społecznościowych, powinny przyjąć jako standard postępowania weryfikację, czy treści, do których odsyłają, trafiły do sieci lub są w niej udostępniane zgodnie z prawem. Praktyka sądów państw członkowskich UE (o tej praktyce przeczytać można tutaj) pokazuje, że pojęcie „zarobkowego charakteru” udostępniania rozumiane jest szeroko. Ocenie poddaje się nie tylko charakter zamieszczenia konkretnego odesłania, ale całą działalność udostępniającego, przy czym korzyść majątkowa może mieć charakter pośredni np. z tytułu wyświetlania reklam na stronie www. Domniemanie złej wiary stosowane będzie w każdym przypadku, gdy udostępnianie linku będzie miało charakter zarobkowy, niezależnie od wielkości ani rozmiaru działalności.

Podsumowując, odsyłanie do cudzych treści w Internecie może stanowić naruszenie praw autorskich lub praw pokrewnych, o ile treści te stanowiące utwór zostały umieszczone bez zgody uprawnionego lub link może stanowić udostępnienie utworu nowej publiczności.

Choć z pozoru wydawać się może, że najnowsze orzecznictwo Trybunału zmierza do zapewnienia twórcom większej ochrony, wydaje się, że dokładanie dodatkowych elementów składających się na pojęcie publicznego udostępniania utworu sprawia, że w razie sporu sądowego muszą oni wykazać dodatkowe okoliczności, takie jak np. zarobkowy charakter działalności potencjalnego naruszyciela, a w razie braku tego charakteru – złą wiarę naruszającego. Z drugiej strony orzecznictwo to podnosi standard należytej staranności linkujących, zwłaszcza jeśli linkowanie ma miejsce w ramach działalności zarobkowej.

 

 

Artykuł autorstwa dr Darii Gęsickiej.


Komentarze
Arkadiusz Szczudło: Cenne podsumowanie aktualnego stanu, szczególnie biorąc pod uwagę zmienne orzecznictwo w tym zakresie - a raczej co raz mocniej uszczegóławiające możliwości osób, które udostępniają takie linki. Ciekawe, czy aktualnie proponowane zmiany w tym zakresie na poziomie UE wejdą w życie.
2017-02-19

Daria Gęsicka: Projekt dyrektywy w sprawie prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym przede wszystkim zdaje się adaptować zasadę "follow the money" w ramach odpowiedzi na problem "value gap", co może być ciekawym rozwiązaniem. Trochę przypomina konstrukcję "market-share liability", skoro art. 13 dotyczy dużych dostawców. Niemniej projekt ten obarczony jest dwiema wadami: brakiem precyzji oraz brakiem wskazania dokładnej relacji między obowiązującymi regulacjami a projektem. Próby usunięcia tych błędów póki co nie są zbyt udane. Jeżeli proponowane zmiany wejdą w życie, pośrednicy, zwłaszcza duzi hostingodawcy, obudzą się w nowej rzeczywistości.
2017-02-20




Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


O serwisie

Zwięźle i praktycznie o nowych technologiach oraz prawie własności intelektualnej i jego zastosowaniu w sieci.

BLOG ARCHIWALNY

O autorach
Prawo konsumenckie
Ostatnie komentarze
Parts Store komentuje Strategia i jeszcze raz strategia
Archiwum
Tagi
prawo autorskie (33)e-commerce (20)Internet (18)artykuły prasowe (18)Nowe prawo konsumenckie (17)
naruszenie prawa w internecie (14)dane osobowe (13)orzecznictwo TSUE (13)konsumenci (13)cloud computing (12)znaki towarowe (11)regulaminy (11)e-handel (11)opłaty reprograficzne (11)sklep internetowy (11)e-sklep (11)licencje (10)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (10)orzecznictwo sądów polskich (10)numer IP (10)e-sprzedaż (9)własność intelektualna (8)webinarium (8)sprzedaż w internecie (8)klauzule abuzywne (8)handel elektroniczny (8)udostępnianie danych osobowych (7)informatyka śledcza (7)bezpieczeństwo danych (7)identyfikacja po numerze IP (7)linkowanie (7)opłaty od urządzeń i czystych nośników (7)copyright levies (7)prawo europejskie (7)odpowiedzialność host provider'ów (6)identyfikacja sprawcy w internecie (6)Znalezione Polubione (6)hosting provider (6)sprawy sądowe (6)nowe technologie (6)dyrektywy (6)licencja (6)utwory (6)TSUE (6)oprogramowanie (6)platforma ODR (5)kopia (5)embeding (5)prawnicy (5)prawo konsumenckie (5)umowy prawnoautorskie (5)forum internetowe (5)service provider (5)poufność (5)dowody (5)orzeczenia (5)technologie (5)spory konsumenckie (5)dozwolony użytek (5)embedding (5)utwór (4)blockchain (4)embed (4)usługi świadczone drogą elektroniczną (4)umowy prawno-autorskie (4)linking (4)autorskie prawa majątkowe (4)wyczerpanie prawa (4)retencja danych (4)wyszukiwarka (4)RODO (4)użytek prywatny (4)prawa pokrewne (4)chmura (4)reklama (4)rozpowszechnianie (4)ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (4)dane (4)telekomunikacja (4)program komputerowy (4)copyrights (4)embedowanie (4)ADR (4)dokumenty elektroniczne (4)bazy danych (4)zamówienia publiczne (4)sprzedaż (4)monitorowanie użytkowników (3)baza danych (3)ryzyka cloud computing (3)Usedsoft (3)inwigilacja w sieci (3)sprzedaż programu (3)link (3)treści (3)bitcoin (3)ochrona baz danych (3)utwory przyszłe (3)EuroZamowienia.pl (3)monitorowanie treści (3)hosting (3)Oracle (3)umowy o przeniesienie praw autorskich (3)art. 14 uśude (3)domeny (3)ukierunkowane (2)udostępnianie utworu (2)ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (2)metawyszukiwarka (2)reklamacje (2)właściwości pliku (2)blog (2)sklepy internetowe (2)cyberbezpieczeństwo (2)dyrektywa o handlu elektronicznym (2)przeniesienie autorskich praw majątkowych (2)NDA (2)naruszenia praw autorskich (2)Chambers & Partners (2)Uber (2)prawa autorskie do strony (2)Google (2)tajemnica przedsiębiorstwa (2)zakupy internetowe (2)legalny użytkownik (2)strona internetowa (2)kancelaria prawna (2)LegalTech (2)wiarygodna wiadomość (2)koszt retencji danych (2)ukierunkowana (2)promocja (2)Facebook (2)prawa producentów fonogramów (2)metawyszukiwarki (2)licencja pudełkowa (2)varia (2)ankiety online (2)GIODO (2)SaaS (2)UOKiK (2)internet rzeczy (2)SABAM. Scarlet Extended (2)Platformy internetowe (2)umowa o zachowaniu poufności (2)aplikacje mobilne (2)spory transgraniczne (2)dyrektywa 2001/29 (2)cookies (2)Svensson (2)organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (2)usługi prawne (2)nadania (2)dyrektywa w sprawie ochrony programów komputerowych (2)FinTech (2)sztuczna inteligencja (2)dystrybucja (2)audyt oprogramowania (2)prawo angielskie (2)cloud computing dla prawników (2)administrator forum internetowego (2)UKE (1)egzemplarz (1)Procurement Explorer (1)sieci peer-to-peer (1)atak hakerski (1)fan page (1)bring your own device (1)prawo odstąpienia (1)Dostawcy treści online (1)ACTA (1)artystyczne wykonanie (1)MS Word (1)tłumaczenie (1)Proseed (1)nowa ustawa (1)samochody autonomiczne (1)cross-border portability (1)prawa artystów wykonawców (1)usługi cyfrowe (1)Deutsche Grammophon (1)domena krajowa (1)artificial intelligence (1)eksport danych (1)korzystanie z dzieła w domenie publicznej (1)e-discovery (1)partnerstwo innowacyjne (1)QC Leisure (1)Pinckney C-170/12 (1)Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (1)Google Reader (1)konkurs w internecie (1)zmowy przetargowe (1)mechanizm opt-out (1)ochrona dóbr osobistych (1)public viewing (1)dyrektywa 2009/24 (1)trade secrets (1)rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 (1)OHIM (1)Aula Polska (1)odtwarzanie muzyki w miejscach publicznych (1)ochrona wizerunku (1)prawo do nadań (1)odpowiedzialność pośredników (1)rejestracja domen (1)kwalifikowany certyfikat (1)nadawcy radiowi i telewizyjni (1)wprowadzenie do obrotu (1)BSA (1)ograniczenia przeniesienia praw (1)plagiat ukryty (1)WIPO (1)trwały nośnik (1)cyfrowa transformacja (1)ICANN (1)ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (1)Europejski Trybunał Praw Człowieka (1)aplikacja mobilna (1)plagiat (1)wspólnotowy znak towarowy (1)operatorzy witryn indeksujących (1)dane nieosobowe (1)gry hazardowe (1)podpis elektroniczny (1)umowy na odległość (1)druk 3D (1)smart contracts (1)adaptacje filmowe utworów (1)patent (1)serwis społecznościowy (1)RODO w ubezpieczeniach (1)BYOD (1)ustawa inwigilacyjna (1)Jednolity rynek cyfrowy (1)koszty cloud computing (1)patenty (1)dostawcy usług cyfrowych (1)pobranie (1)właściwość sądu (1)odpowiedzialność za szkody (1)geoblokowanie (1)dyrektywa 2011/77/UE (1)screening (1)klasyfikacja nicejska (1)operator usług kluczowych (1)Coditel no. 1. (1)stosowne wynagrodzenie (1)jurysdykcja (1)baza EBD (1)sprzedaż serwisu (1)usługi dotyczące opakowań z cudzym znakiem (1)ambush marketing (1)domena publiczna (1)non disclosure agreement (1)startup (1)Royal Wedding (1)Murphy (1)Creative Commons (1)Coty Germany C-360/12 (1)EUIPO (1)prawo właściwe (1)prawa do fotografii produktów (1)czytnik (1)odbiorniki RTV w pokojach hotelowych (1)ochrona prywatności (1)transmisja (1)Pez Hejduk (C-441/13) (1)YouTube (1)monitoring internetu (1)ochrona opisów produktów (1)kwalifikowany podpis elektroniczny (1)alternatywne metody rozstrzygania sporów (1)podatki (1)statystyka (1)Unijne rozporządzenie nr 2015/2424 (1)sunrise period (1)zasady etyki (1)synchronizacja (1)korzystanie z utworów w postępowaniach sądowych (1)certyfikat (1)social media (1)plagiat jawny (1)unijny znak towarowy (1)usługi płatnicze (1)ETIAS (1)loterie (1)podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem (1)wiarygodne zawiadomienie (1)ethereum (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog EuroZamowienia.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.



Akceptuję