2012-01-02
Rozlewanie napojów do puszek a udostępnianie zasobów systemu teleinformatycznego

15 grudnia 2011 r. został opublikowany wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Red Bull GmbH
v. Winters C-119/10
. Wyrok dotyczy ciekawego zagadnienia odpowiedzialności podmiotów świadczących usługi na rzecz (potencjalnych) naruszycieli praw do znaku towarowego.
Choć przedmiotem sprawy jest rozlewanie do puszek napojów energetycznych, uzasadnienie wyroku opiera się na bardzo „internetowym” problemie tworzenia technicznych warunków,
w których może dojść do naruszenia. Trybunał w przedmiotowej sprawie cytuje m. in. sprawy Google France oraz L’Oreal vs. eBay.

Red Bull GmbH pozwał spółkę Winters, która rozlewała napoje do puszek opatrzonych oznaczeniami podobnymi do znaków towarowych Red Bull, działając na zlecenie Smart Drinks Ltd, spółki konkurującej z Red Bull. Usługa Winters ograniczała się do rozlewania napojów do pustych puszek dostarczanych przez Smart Drinks.

Rozstrzygając sprawę Trybunał nie miał większych wątpliwości, że Winters, działając na zlecenie i według wskazówek Smart Drinks nie używa (w rozumieniu właściwych przepisów – patrz niżej) oznaczeń podobnych do znaków towarowych Red Bull. W konsekwencji Winters nie może być adresatem roszczeń opartych o zarzut naruszenia praw do znaku towarowego.

Trybunał powołał się na art. 5 ust. 1 lit b) dyrektywy Rady mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (89/104/EWG). Przepis ten stanowi odpowiednik art. 296 ust. 2 pkt 2 polskiej ustawy prawo własności przemysłowej i określa przesłanki roszczenia o naruszenie prawa do znaku towarowego (używając ustawowej nomenklatury - prawa ochronnego na znak towarowy) w przypadku używania w obrocie oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeśli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd.

Co ciekawe, Trybunał w uzasadnieniu powołał się głównie na swój wyrok z 23 marca 2010 r. w sprawach połączonych Google France i Google (C-236/08) dotyczący używania znaków towarowych jako słów kluczowych powodujących wyświetlenie reklamy (tzw. linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania internetowego).  Trybunał podkreślił, że usługodawca, który tylko rozlewa napoje do dostarczonych mu puszek, wykonuje jedynie techniczną część procesu produkcji, a z jego punktu widzenia jest obojętne, jakie oznaczenia widnieją na tych puszkach, gdyż tworzy on jedynie techniczne warunki niezbędne do tego, by osoba trzecia mogła dokonywać używania znaków towarowych. Jest to zatem sytuacja podobna do sytuacji podmiotu, który udostępnia klientom możliwość używania dowolnych oznaczeń jako słów kluczowych dla wyświetlenia ich reklamy.

Innym przywołanym „internetowym” wyrokiem Trybunału był wyrok z 12 lipca 2011 r. w sprawie L’Oreal v. eBay (C-324/09), który posłużył dla wskazania granic powyższego wyłączenia odpowiedzialności usługodawcy tworzącego „techniczne warunki” dla używania znaku towarowego przez osobę trzecią. Mianowicie, gdyby ów usługodawca zaczął używać oznaczenia odpowiadającego znakowi towarowemu należącemu do innego podmiotu w celu np. promocji towarów sprzedawanych przez jednego z jego klientów, w taki sposób, że powstałby związek między danym oznaczeniem a  usługą świadczoną przez usługodawcę, to tym samym granicę tę by przekroczył i zaczął ponosić samoistną odpowiedzialność.

Sprawa ma swój wątek polski. W toku postępowania Polska przedstawiła swoje stanowisko, które było zbieżne ze stanowiskiem strony pozwanej (co ciekawe, Komisja Europejska zajęła stanowisko przychylne dla strony powodowej; ostatecznie więc to stanowisko reprezentowane przez rząd polski okazało się właściwe).

Na tym tle warto przypomnieć o bardzo podobnych sprawach, które toczyły się w Polsce w związku z rozlewaniem gazu propan-butan przez licznych usługodawców do dostarczanych przez klientów butli oznaczonych znakami towarowymi osób trzecich. Były to zatem co do stanu faktycznego sprawy bardzo podobne do sprawy rozstrzygniętej przez TSUE. 

W 2007 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok (III CSK 323/06), w którym stwierdził, że skoro pozwany swój towar sprzedawał w opakowaniu, bez którego nie mógłby w tej postaci „swojego" gazu sprzedawać, to sprzedając go wprowadzał go do obrotu gospodarczego wraz ze „swoim" opakowaniem, z czego Sąd Najwyższy wyciągnął wniosek że wprowadzał on do obrotu towar oznaczony znakiem powoda, bez jego zgody. Wyrok ten został poddany jednak krytyce, chociażby w ramach wydanego w  2009 r, przez Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 97/09) wyroku, w którym sąd uznał, że przedsiębiorca będący sprzedawcą gazu propan-butan lub pochodnych mieszanek z propanem i wykonawcą usługi polegającej na wypełnieniu opakowania (butli) kupującego/zamawiającego opatrzonej cudzym znakiem towarowym jednak nie wprowadza do obrotu tego opakowania, co oznacza, że nie używa w obrocie. Warto również zapoznać się z krytyczną glosą Karola Sirockiego do ww. orzeczenia SN, dostępną w systemie Lex (nr 125877).

Można zatem skonkludować, że stanowisko sądów polskich i TSUE w zakresie braku odpowiedzialności usługodawcy, który napełnia na zlecenie osób trzecich dostarczone mu opakowania, jest co do zasady zbieżne, co może tylko cieszyć. Wygląda też na to, że orzeczenia TSUE, które dotyczyły usług świadczonych w Internecie i początkowo były traktowane jako specyficzne tylko dla branży e-biznesu, zaczynają nabierać nowego znaczenia i wpływają na wykładnię przepisów także w sytuacjach, które zarówno na pierwszy jak i na drugi rzut oka niewiele mają wspólnego z Internetem.
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
E-mail (ukryty)
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Dzieje się

Mamy przyjemność być patronem ogólnopolskiego konkursu "IP Challenge", mającego na celu wyłonienie studentów o największej wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej.

Więcej o konkursie »

Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Zwięźle i praktycznie o nowych technologiach oraz prawie własności intelektualnej i jego zastosowaniu w sieci.

O autorach
Prawo konsumenckie
Ostatnie komentarze
Notariusz Szamotuły komentuje Aplikacja i strona to nie wszystko
Pomoc prawna komentuje Aplikacja i strona to nie wszystko
Archiwum
2018
Tagi
prawo autorskie (32)e-commerce (20)Internet (18)artykuły prasowe (18)Nowe prawo konsumenckie (17)
naruszenie prawa w internecie (14)orzecznictwo TSUE (13)konsumenci (13)cloud computing (12)e-sklep (11)znaki towarowe (11)regulaminy (11)e-handel (11)opłaty reprograficzne (11)sklep internetowy (11)dane osobowe (10)licencje (10)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (10)orzecznictwo sądów polskich (10)numer IP (10)e-sprzedaż (9)klauzule abuzywne (8)sprzedaż w internecie (8)handel elektroniczny (8)webinarium (8)własność intelektualna (8)copyright levies (7)prawo europejskie (7)udostępnianie danych osobowych (7)informatyka śledcza (7)bezpieczeństwo danych (7)identyfikacja po numerze IP (7)linkowanie (7)opłaty od urządzeń i czystych nośników (7)TSUE (6)oprogramowanie (6)odpowiedzialność host provider'ów (6)identyfikacja sprawcy w internecie (6)Znalezione Polubione (6)hosting provider (6)sprawy sądowe (6)dyrektywy (6)licencja (6)utwory (6)orzeczenia (5)spory konsumenckie (5)dozwolony użytek (5)embedding (5)platforma ODR (5)kopia (5)embeding (5)prawnicy (5)prawo konsumenckie (5)umowy prawnoautorskie (5)forum internetowe (5)service provider (5)dowody (5)poufność (5)zamówienia publiczne (4)sprzedaż (4)utwór (4)blockchain (4)embed (4)usługi świadczone drogą elektroniczną (4)umowy prawno-autorskie (4)linking (4)autorskie prawa majątkowe (4)wyczerpanie prawa (4)retencja danych (4)wyszukiwarka (4)nowe technologie (4)użytek prywatny (4)prawa pokrewne (4)chmura (4)reklama (4)rozpowszechnianie (4)dane (4)telekomunikacja (4)program komputerowy (4)copyrights (4)embedowanie (4)ADR (4)dokumenty elektroniczne (4)bazy danych (4)technologie (3)domeny (3)art. 14 uśude (3)monitorowanie użytkowników (3)baza danych (3)ryzyka cloud computing (3)Usedsoft (3)inwigilacja w sieci (3)sprzedaż programu (3)link (3)treści (3)bitcoin (3)ochrona baz danych (3)ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (3)utwory przyszłe (3)EuroZamowienia.pl (3)monitorowanie treści (3)hosting (3)Oracle (3)umowy o przeniesienie praw autorskich (3)dyrektywa 2001/29 (2)cookies (2)Svensson (2)organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (2)nadania (2)dyrektywa w sprawie ochrony programów komputerowych (2)FinTech (2)dystrybucja (2)audyt oprogramowania (2)cloud computing dla prawników (2)administrator forum internetowego (2)ukierunkowane (2)udostępnianie utworu (2)metawyszukiwarka (2)reklamacje (2)właściwości pliku (2)blog (2)sklepy internetowe (2)dyrektywa o handlu elektronicznym (2)przeniesienie autorskich praw majątkowych (2)NDA (2)naruszenia praw autorskich (2)Chambers & Partners (2)Uber (2)prawa autorskie do strony (2)Google (2)tajemnica przedsiębiorstwa (2)zakupy internetowe (2)legalny użytkownik (2)strona internetowa (2)wiarygodna wiadomość (2)koszt retencji danych (2)ukierunkowana (2)promocja (2)Facebook (2)prawa producentów fonogramów (2)metawyszukiwarki (2)licencja pudełkowa (2)varia (2)ankiety online (2)GIODO (2)SaaS (2)UOKiK (2)internet rzeczy (2)SABAM. Scarlet Extended (2)Platformy internetowe (2)umowa o zachowaniu poufności (2)aplikacje mobilne (2)spory transgraniczne (2)transmisja (1)Pez Hejduk (C-441/13) (1)YouTube (1)monitoring internetu (1)ochrona opisów produktów (1)kwalifikowany podpis elektroniczny (1)alternatywne metody rozstrzygania sporów (1)sunrise period (1)podatki (1)statystyka (1)Unijne rozporządzenie nr 2015/2424 (1)zasady etyki (1)synchronizacja (1)korzystanie z utworów w postępowaniach sądowych (1)certyfikat (1)social media (1)prawo angielskie (1)plagiat jawny (1)unijny znak towarowy (1)usługi płatnicze (1)loterie (1)podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem (1)wiarygodne zawiadomienie (1)ethereum (1)UKE (1)egzemplarz (1)Procurement Explorer (1)sieci peer-to-peer (1)fan page (1)bring your own device (1)prawo odstąpienia (1)Dostawcy treści online (1)ACTA (1)artystyczne wykonanie (1)MS Word (1)tłumaczenie (1)Proseed (1)nowa ustawa (1)samochody autonomiczne (1)cross-border portability (1)prawa artystów wykonawców (1)Deutsche Grammophon (1)domena krajowa (1)artificial intelligence (1)eksport danych (1)korzystanie z dzieła w domenie publicznej (1)e-discovery (1)partnerstwo innowacyjne (1)QC Leisure (1)Pinckney C-170/12 (1)Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (1)RODO (1)Google Reader (1)konkurs w internecie (1)zmowy przetargowe (1)mechanizm opt-out (1)public viewing (1)dyrektywa 2009/24 (1)trade secrets (1)rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 (1)OHIM (1)Aula Polska (1)odtwarzanie muzyki w miejscach publicznych (1)rejestracja domen (1)prawo do nadań (1)odpowiedzialność pośredników (1)kwalifikowany certyfikat (1)nadawcy radiowi i telewizyjni (1)ICANN (1)wprowadzenie do obrotu (1)BSA (1)ograniczenia przeniesienia praw (1)plagiat ukryty (1)WIPO (1)trwały nośnik (1)ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (1)Europejski Trybunał Praw Człowieka (1)aplikacja mobilna (1)plagiat (1)wspólnotowy znak towarowy (1)operatorzy witryn indeksujących (1)gry hazardowe (1)podpis elektroniczny (1)umowy na odległość (1)druk 3D (1)smart contracts (1)adaptacje filmowe utworów (1)patent (1)serwis społecznościowy (1)koszty cloud computing (1)BYOD (1)ustawa inwigilacyjna (1)Jednolity rynek cyfrowy (1)patenty (1)pobranie (1)właściwość sądu (1)odpowiedzialność za szkody (1)geoblokowanie (1)dyrektywa 2011/77/UE (1)screening (1)klasyfikacja nicejska (1)Coditel no. 1. (1)stosowne wynagrodzenie (1)jurysdykcja (1)baza EBD (1)sprzedaż serwisu (1)usługi dotyczące opakowań z cudzym znakiem (1)ambush marketing (1)domena publiczna (1)non disclosure agreement (1)startup (1)Murphy (1)Creative Commons (1)Coty Germany C-360/12 (1)EUIPO (1)prawo właściwe (1)prawa do fotografii produktów (1)czytnik (1)odbiorniki RTV w pokojach hotelowych (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog EuroZamowienia.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrawoMówni.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl
Blog LepszaTaktyka.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję