2011-11-25
I nie będziesz żądał od pośrednika filtrowania treści…

Autorem tego artykułu jest Przemysław Walasek.

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wczoraj orzeczenie w sprawie dotyczącej sporu toczącego się przed Sądem Apelacyjnym w Brukseli pomiędzy belgijskim Stowarzyszeniem Autorów, Kompozytorów i Wydawców – SABAM a spółką Scarlet Extended SA świadczącą usługi dostępu do Internetu (C-70/10). Spór koncentruje się wokół możliwości nałożenia na podmiot świadczący tego typu usługi (tzw. access providera) obowiązków zapobiegawczych zmierzających do ograniczenia naruszeń praw autorskich do utworów z repertuaru SABAM. Obowiązki te miałyby, zgodnie z żądaniem SABAM, polegać na ograniczaniu i blokowaniu możliwości wymiany plików naruszających prawa autorskie za pośrednictwem programów peer-to-peer. 

Myślę, że warto w skrócie zrelacjonować dość interesujący przebieg dotychczasowego postępowania przed sądami belgijskimi. SABAM wszczął spór przeciwko Scarlet żądając podjęcia środków zapobiegających dalszym naruszeniom praw autorskich. W 2004 roku sąd pierwszej instancji stwierdził, że do naruszeń istotnie doszło, tym niemniej przed rozstrzygnięciem zgłoszonego przez SABAM żądania zlecił biegłemu zbadanie technicznych możliwości jego realizacji. W oparciu o stanowisko biegłego w 2007 roku sąd pierwszej instancji zobowiązał Scarlet do wdrożenia oprogramowania do zarządzania oraz identyfikacji treści stworzonego przez Audiable Magic w określonym terminie, zabezpieczając wykonanie tego obowiązku grzywną (2.500 Euro za każdy dzień zwłoki). Scarlet wzbraniał się przed wykonaniem tego rozstrzygnięcia, uzasadniając taką postawę – co ciekawe – obawą utraty statusu tzw. ISP (intermediary service providers) i w rezultacie utraty związanego z nim ograniczenia odpowiedzialności wynikającego z art. 12 dyrektywy o handlu elektronicznym (2000/31). Scarlet wniósł więc apelację od rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji.

Sąd Apelacyjny w Brukseli skierował dwa pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE. Jedno z nich dotyczyło możliwości nałożenia na podmiot świadczący usługi dostępu do Internetu obowiązku

wprowadzenia, w stosunku do wszystkich swoich klientów, in abstracto i w celach zapobiegawczych, na wyłączny koszt ISP i bez ograniczeń w czasie, systemu filtrowania wszystkich połączeń elektronicznych, zarówno wchodzących, jak i wychodzących, przekazywanych za pośrednictwem jego usług, w szczególności przy zastosowaniu programów peer to peer, w celu zidentyfikowania w jego sieci przypadków przekazywania plików elektronicznych zawierających utwory muzyczne, kinematograficzne lub audiowizualne, co do których strona powodowa [tj. SABAM – P.W.] rości sobie pretensje, a następnie zablokowania transferu tych plików, bądź na etapie próby ich pobrania, bądź na etapie wysłania”.

TSUE udzielił odpowiedzi negatywnej na to pytanie wskazując na sprzeczność tego typu nakazu z art. 15 dyrektywy o handlu elektronicznym zakazującym nakładania obowiązku aktywnego nadzoru nad wszystkimi treściami każdego z klientów ISP. Trybunał powołał się także na potrzebę wyważenia ochrony praw własności intelektualnej względem innych praw podstawowych, w tym wolności prowadzenia działalności gospodarczej jak też wolności otrzymywania i przekazywania informacji.

Ciężar merytorycznej oceny zagadnień rozstrzyganych przez TSUE nie wyczerpywał się bynajmniej w ustaleniu, czy w kontekście treści art. 15 dyrektywy o handlu elektronicznym (2000/31) nałożenie na ISP szerokich obowiązków zapobiegawczych jest możliwe, czy też nie. Nie ma bowiem moim zdaniem wątpliwości co do tego, że system filtrowania opisany w pytaniu prejudycjalnym jest jednoznacznie sprzeczny z art. 15 wspomnianej dyrektywy.

Rzeczywiste znaczenie rozstrzygnięcia TSUE polega raczej na ustaleniu relacji pomiędzy zasadą ograniczenia odpowiedzialności ISP, w tym przypadku tzw. zwykłego przesyłu uregulowanego w art. 12 dyrektywy o handlu elektronicznym (2000/31), a możliwością nakładania odpowiednich nakazów na pośredników, których usługi są wykorzystywane przez stronę trzecią w celu naruszenia praw autorskich. Taka możliwość została przewidziana zarówno w dyrektywie w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (2001/29) oraz w dyrektywie w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (2004/48). TSUE nie pozostawił wątpliwości, że realizowanie roszczeń o charakterze zapobiegawczym wynikających z tych dwóch dyrektyw nie może naruszać art. 15 dyrektywy o handlu elektronicznym, co w praktyce wyklucza formułowanie względem ISP jakichkolwiek ogólnych roszczeń prewencyjnych.

Waga omawianego wyroku TSUE jest tym większa, jeśli uwzględnić, że wnioski zawarte w jego uzasadnieniu można co do zasady odnieść w całości do innych postaci ISP, w tym szczególności do hostingu (art. 14 dyrektywy o handlu elektronicznym). Pozostaje więc mieć nadzieję, że wyrok ten nie pozostanie bez wpływu na jakość orzecznictwa sądów krajowych, które niekiedy pozwalały sobie na dość swobodą interpretację zarówno art. 15 dyrektywy o handlu elektronicznym jak i implementujących tę dyrektywę właściwych przepisów prawa krajowego.


Komentarze
Grzegorz Furgał: jak zwykle wiadomość na czasie. Czy jednak nie będzie dalszej walki koncernów z dostawcami internetu? Łamanie praw autorskich to powazny problem w sieci. pozdrawiam Grzegorz Furgał ps. Cieszę, się, że blog się rozwija. Mam nadzieję, że swoim wpisem na blogu "prawnicy i social media" www.furgal.info spowodowałem zwiekszenie ruchu :)
2011-11-27

Przemysław Walasek: Oczywiście wyrok ETS nie rozwiązuje konfliktu pomiędzy uprawnionymi (wydawcami) a ISP (w szczególności host providerami), tym niemniej może wpłynąć na zracjonalizowanie roszczeń wysuwanych wobec ISP w zakresie zwalczania naruszeń praw autorskich w Internecie. W kontekście omawianego wyroku ETS zdecydowanie rozsądniejszym rozwiązaniem wydaje się współpraca z host providerami w zakresie procedury "notice and take down", aniżeli żądania zmierzające do filtrowania treści i ogólnej prewencji. Dziękujemy za zainteresowanie naszym blogiem!
2011-11-28

Krzysztof Lehmann: Ciekawe orzeczenia i dobry artykuł. Taka mała uwaga redakcyjna. Od traktatu lizbońskiego dawny ETS nazwa się aktualnie TSEU czyli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
2011-12-06

Przemysław Walasek: Dziękuję - uwzględniłem uwagę redakcyjną w tekście.
2011-12-07
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
E-mail (ukryty)
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Zwięźle i praktycznie o nowych technologiach oraz prawie własności intelektualnej i jego zastosowaniu w sieci.

O autorach
Prawo konsumenckie
Ostatnie komentarze
Archiwum
2018
Tagi
prawo autorskie (32)e-commerce (20)artykuły prasowe (18)Internet (18)Nowe prawo konsumenckie (17)
naruszenie prawa w internecie (14)orzecznictwo TSUE (13)konsumenci (13)cloud computing (12)znaki towarowe (11)regulaminy (11)e-handel (11)opłaty reprograficzne (11)sklep internetowy (11)e-sklep (11)licencje (10)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (10)orzecznictwo sądów polskich (10)numer IP (10)dane osobowe (10)e-sprzedaż (9)webinarium (8)własność intelektualna (8)klauzule abuzywne (8)sprzedaż w internecie (8)handel elektroniczny (8)udostępnianie danych osobowych (7)informatyka śledcza (7)bezpieczeństwo danych (7)identyfikacja po numerze IP (7)linkowanie (7)opłaty od urządzeń i czystych nośników (7)copyright levies (7)prawo europejskie (7)odpowiedzialność host provider'ów (6)identyfikacja sprawcy w internecie (6)Znalezione Polubione (6)hosting provider (6)sprawy sądowe (6)dyrektywy (6)licencja (6)utwory (6)TSUE (6)oprogramowanie (6)platforma ODR (5)kopia (5)embeding (5)prawnicy (5)prawo konsumenckie (5)umowy prawnoautorskie (5)forum internetowe (5)service provider (5)dowody (5)poufność (5)orzeczenia (5)spory konsumenckie (5)dozwolony użytek (5)embedding (5)umowy prawno-autorskie (4)linking (4)autorskie prawa majątkowe (4)wyczerpanie prawa (4)retencja danych (4)wyszukiwarka (4)nowe technologie (4)użytek prywatny (4)prawa pokrewne (4)chmura (4)reklama (4)rozpowszechnianie (4)dane (4)telekomunikacja (4)program komputerowy (4)copyrights (4)embedowanie (4)ADR (4)dokumenty elektroniczne (4)bazy danych (4)zamówienia publiczne (4)sprzedaż (4)utwór (4)blockchain (4)embed (4)usługi świadczone drogą elektroniczną (4)Usedsoft (3)inwigilacja w sieci (3)sprzedaż programu (3)link (3)treści (3)bitcoin (3)ochrona baz danych (3)ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (3)utwory przyszłe (3)EuroZamowienia.pl (3)monitorowanie treści (3)hosting (3)Oracle (3)umowy o przeniesienie praw autorskich (3)technologie (3)domeny (3)art. 14 uśude (3)monitorowanie użytkowników (3)baza danych (3)ryzyka cloud computing (3)ukierunkowane (2)udostępnianie utworu (2)metawyszukiwarka (2)reklamacje (2)właściwości pliku (2)blog (2)sklepy internetowe (2)dyrektywa o handlu elektronicznym (2)przeniesienie autorskich praw majątkowych (2)NDA (2)naruszenia praw autorskich (2)Chambers & Partners (2)Uber (2)prawa autorskie do strony (2)Google (2)tajemnica przedsiębiorstwa (2)zakupy internetowe (2)legalny użytkownik (2)strona internetowa (2)wiarygodna wiadomość (2)koszt retencji danych (2)ukierunkowana (2)promocja (2)Facebook (2)prawa producentów fonogramów (2)metawyszukiwarki (2)licencja pudełkowa (2)varia (2)ankiety online (2)GIODO (2)SaaS (2)UOKiK (2)internet rzeczy (2)SABAM. Scarlet Extended (2)Platformy internetowe (2)umowa o zachowaniu poufności (2)aplikacje mobilne (2)spory transgraniczne (2)dyrektywa 2001/29 (2)cookies (2)Svensson (2)organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (2)nadania (2)dyrektywa w sprawie ochrony programów komputerowych (2)FinTech (2)dystrybucja (2)audyt oprogramowania (2)cloud computing dla prawników (2)administrator forum internetowego (2)ACTA (1)artystyczne wykonanie (1)MS Word (1)tłumaczenie (1)Proseed (1)nowa ustawa (1)samochody autonomiczne (1)cross-border portability (1)prawa artystów wykonawców (1)Deutsche Grammophon (1)domena krajowa (1)artificial intelligence (1)eksport danych (1)korzystanie z dzieła w domenie publicznej (1)e-discovery (1)partnerstwo innowacyjne (1)QC Leisure (1)Pinckney C-170/12 (1)Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (1)RODO (1)Google Reader (1)konkurs w internecie (1)zmowy przetargowe (1)mechanizm opt-out (1)public viewing (1)dyrektywa 2009/24 (1)trade secrets (1)rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 (1)OHIM (1)Aula Polska (1)odtwarzanie muzyki w miejscach publicznych (1)rejestracja domen (1)prawo do nadań (1)odpowiedzialność pośredników (1)kwalifikowany certyfikat (1)nadawcy radiowi i telewizyjni (1)ICANN (1)wprowadzenie do obrotu (1)BSA (1)ograniczenia przeniesienia praw (1)plagiat ukryty (1)WIPO (1)trwały nośnik (1)ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (1)Europejski Trybunał Praw Człowieka (1)aplikacja mobilna (1)plagiat (1)wspólnotowy znak towarowy (1)operatorzy witryn indeksujących (1)gry hazardowe (1)podpis elektroniczny (1)umowy na odległość (1)druk 3D (1)smart contracts (1)adaptacje filmowe utworów (1)patent (1)serwis społecznościowy (1)koszty cloud computing (1)BYOD (1)ustawa inwigilacyjna (1)Jednolity rynek cyfrowy (1)patenty (1)pobranie (1)właściwość sądu (1)odpowiedzialność za szkody (1)geoblokowanie (1)dyrektywa 2011/77/UE (1)screening (1)klasyfikacja nicejska (1)Coditel no. 1. (1)stosowne wynagrodzenie (1)jurysdykcja (1)baza EBD (1)sprzedaż serwisu (1)usługi dotyczące opakowań z cudzym znakiem (1)ambush marketing (1)domena publiczna (1)non disclosure agreement (1)startup (1)Murphy (1)Creative Commons (1)Coty Germany C-360/12 (1)EUIPO (1)prawo właściwe (1)prawa do fotografii produktów (1)czytnik (1)odbiorniki RTV w pokojach hotelowych (1)transmisja (1)Pez Hejduk (C-441/13) (1)YouTube (1)monitoring internetu (1)ochrona opisów produktów (1)kwalifikowany podpis elektroniczny (1)alternatywne metody rozstrzygania sporów (1)sunrise period (1)podatki (1)statystyka (1)Unijne rozporządzenie nr 2015/2424 (1)zasady etyki (1)synchronizacja (1)korzystanie z utworów w postępowaniach sądowych (1)certyfikat (1)social media (1)prawo angielskie (1)plagiat jawny (1)unijny znak towarowy (1)usługi płatnicze (1)loterie (1)podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem (1)wiarygodne zawiadomienie (1)ethereum (1)UKE (1)egzemplarz (1)Procurement Explorer (1)sieci peer-to-peer (1)fan page (1)bring your own device (1)prawo odstąpienia (1)Dostawcy treści online (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog EuroZamowienia.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrawoMówni.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl
Blog LepszaTaktyka.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję